Regulamin SCREAM CLUB

1.  Regulamin Programu Lojalnościowego "SCREAM CLUB”.

1.1. Program Lojalnościowy, zwany dalej Programem, organizowany jest pod nazwą „SCREAM CLUB”.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym „SCREAM CLUB”.

1.3.  Program jest zamieszczony na stronie internetowej http: //www.captainhook.pl/, zwanej dalej stroną internetową.

1.4.  Administratorem strony internetowej jest Organizator Programu.

2.   Podmiot organizujący Program Lojalnościowy.

2.1.  Program jest organizowany przez SCREAM Sp. z o.o., zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Beli Bartoka 29/29, 92-546 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000545574.

3.   Uczestnicy Programu Lojalnościowego.

3.1.  Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i dokonała rejestracji w programie.

3.2.  Rejestracji dokonuje się poprzez dokonanie zakupu na stronie internetowej i równoczesne złożenie deklaracji o przystąpieniu do Programu. Alternatywnie do Programu można przystąpić składając deklarację i dokonując zakupu na stoisku targowym Organizatora.

3.3.  Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest wydawana przez Organizatora karta „SCREAM CLUB” zwana dalej Kartą.

3.4.  Karta jest imienna, jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikających z faktu posiadania Karty, nie może być przekazywane na inną osobę.

3.5.  Okazanie Karty jest warunkiem uzyskania ekskluzywnych, dostępnych tylko dla Uczestników Programu korzyści podczas imprez targowych.

3.6.  Korzystając z Programu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.

4.  Przedmiot Programu Lojalnościowego.

4.1.  Program Lojalnościowy nagradza Uczestników za ich udział w programie, który służy pogłębieniu relacji i wzmacnianiu więzi Uczestników z Organizatorem.

5.  Zasady Działania Programu Lojalnościowego.

5.1.  Uczestnikowi przysługują ekskluzywne korzyści, niedostępne dla innych klientów dokonujących zakupów od Organizatora, w szczególności:

a/ pierwszeństwo w zakupie towarów, w szczególności wydawnictw, które ze względu na dostępną ilość (nakład) określono jako „limitowane”,

b/ rabaty: „przedpremierowy”, przy zakupie wskazanych przez Organizatora towarów przed ich wprowadzeniem do sprzedaży detalicznej, oraz „klubowy” po wprowadzeniu towarów do sprzedaży,

c/ podczas imprez targowych, w których uczestniczy Organizator, pierwszeństwo w dostępie do „Scream Zone” – specjalnej strefy autografów oraz spotkań z autorami.

5.2.  Ponadto uczestnik gromadzi punkty za towary zakupione od Organizatora i/lub w punktach sprzedaży/w sklepach internetowych przez niego wskazanych, w szczególności za zakupy przez stronę internetową Programu.

5.3.  Za każdy zakupiony towar naliczane są punkty.

5.4.  Wartość punktu  ilość punktów dla danego towaru lub usługi ustala Organizator.

5.5.  Uczestnik może wymienić punkty na wskazane towary Organizatora oferowane w ramach Programu Lojalnościowego.

5.6.  Po wybraniu towaru przez Uczestnika Programu i zgłoszeniu go Organizatorowi, ilość punktów na jego koncie zostaje automatycznie pomniejszona o wartość punktową towaru.

5.7.  Sprawdzanie ilości zebranych punktów możliwe jest poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Organizatora przy użyciu loginu i hasła, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej.

5.8.  Wymiana punktów na wybrany przez Uczestnika towar wraz z dostawą jest dokonywana w terminie 21 dni od dnia złożenia oświadczenia przez Uczestnika Programu.

5.9.  Po osiągnięciu przez Uczestnika Programu odpowiedniej ilości zebranych Punktów, Organizator może przyznać Uczestnikowi dodatkowy okresowy lub stały rabat na oferowane w ramach Programu Lojalnościowego towary.

5.10.  Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.

5.11.  Zebrane punkty wygasają po upływie 24 miesięcy, licząc od dnia ich otrzymania przez Uczestnika Programu.

6.  Czas trwania Programu Lojalnościowego.

6.1.  Program obowiązuje od dnia jego ogłoszenia i przestaje obowiązywać z chwilą jego zakończenia.

6.2.  Informacja o zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

7.  Odpowiedzialność Organizatora.

7.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uczestników Programu lub Partnerów obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

8.   Komunikacja Organizatora z Uczestnikami Programu.

8.1.  Wszystkie informacje o programie będą wysyłane Uczestnikom Programu za pośrednictwem poczty internetowej, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

8.2.  Uczestnicy mają obowiązek zawiadomienia Organizatora o każdej zmianie danych osobowych, w szczególności zmianie adresu zamieszkania Uczestnika lub/i adresu mailowego.

9.  Reklamacje.

9.1.  Reklamacje dotyczące przebiegu Programu Lojalnościowego mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej.

9.2.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma Organizatorowi.

9.3.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

9.4.  Uczestnik Programu Lojalnościowego zostanie poinformowany o decyzji Organizatora z zachowaniem formy pisemnej.

10.   Przetwarzanie danych osobowych.

10.1.  Przystępując do programu lojalnościowego „SCREAM CLUB” Uczestnik wyraża również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazach danych Organizatora.

10.2.  Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest wyłącznie Organizator Programu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu.

10.3.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do jego danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

10.4.  Wykreślenie danych Uczestnika następuje w przypadku, gdy:

a) Uczestnik wystąpił z Programu dobrowolnie.

b) Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

10.5.  W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonywał zakupu dłużej niż 2 lata od dnia ostatniego zakupu, Organizator ma prawo do wykreślenia danych Uczestnika z bazy danych Organizatora bez zgody Uczestnika.

10.6.  Wykreślenie danych Uczestnika z bazy danych Organizatora powoduje skasowanie i utratę zebranych na jego koncie i niewykorzystanych punktów.

11.  Wystąpienie Uczestnika z Programu.

11.1.  Warunkiem dobrowolnego wystąpienia z Programu Uczestnika, a także skutecznego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania jest pisemne powiadomienie Organizatora.

12.  Postanowienia końcowe.

12.1.  Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Programu, jeżeli ten rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

12.2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników.

12.3.  Aktualny Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

12.4.  Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem Lojalnościowym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

12.5.  Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu Lojalnościowego określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

12.6.  Aktualny Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny dla Uczestników w czasie jego trwania, w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

CAPTAIN HOOK

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl